Právní režim

Po montáži "naší" houpačky na vybrané místo se vzdáváme veškerých vlastnických práv k houpačce. Z právního hlediska se "naše" houpačka stává věcí ničí (opuštěnou) ve smyslu ustanovení § 1045 odst. 1 věta druhá NOZ, proto tady na webu hovoříme o "našich" houpačkách a slovo "naše" uvádíme v uvozovkách. "Naše" houpačky jsou vašimi houpačkami. Houpačky může užívat široká veřejnost bez omezení, pouze s přihlédnutím k základním zásadám jejich bezpečného užívání.

Protože jsme však byli nuceni "legalizovat" zavěšení houpaček na veřejném prostranství, které je v majetku města Ostrova, a to formou smlouvy o výpůjčce, museli jsem se zavázat i k určitým povinnostem, a to konkrétně k těmto:

  1. musíme instalovat jen takové houpačky, které jsou po technické stránce bezpečné pro uživatele houpaček při jejich běžném užívání
  2. instalaci (montáž) houpaček smíme provádět pouze tak, aby při jejich montáži nedocházelo k poškozování stromů, na které se houpačky zavěšují
  3. houpačky smíme zavěšovat pouze na stromy silné a zdravé tak, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů houpaček při jejich běžném užívání a aby běžným užíváním houpaček nedocházelo k poškození stromů, na kterých jsou houpačky zavěšené
  4. musíme opravit nebo odstranit poškozené houpačky v přiměřené době poté, co jsme se o poškození houpaček dozvěděli, nebo jsme byli k tomuto jednání ze strany města Ostrova vyzváni
  5. v případě údržby stromů prováděné městem Ostrov nebo jím pověřenou osobou musíme dočasně demontovat houpačky, které brání provedení takové údržby, a to v přiměřené době poté, co jsme byli k takovému jednání vyzváni

Současně ve smlouvě o výpůjčce s městem Ostrov výslovně deklarujeme skutečnost, že za případné škody způsobené třetím osobám v důsledku užívání houpaček nenese město Ostrov žádnou odpovědnost.